Suy luận logic với các bài đoán điền số theo quy luật trong các đề thi APMOPS


Dạng đề này về cơ bản là không đòi hỏi nhiều kiến thức nhưng bù lại nó lại cần mức độ sáng tạo khá cao! Hãy thử sức với trí tượng tượng của bạn. Chú ý là ta có thể giải được hầu hết các bài chỉ với các phép tính cộng trừ và nhân.

Question 1:  (2001)

Find the missing number in the following number sequence:

1,   4,   10,   22,   46,    ?,   190 , . . .

Solution:

It is easy to see that: 1.2+2=4,   4.2+2=10,  10.2+2=22,  22.2+2=46,   46.2+2=94,   94.2+2=190.

Thus, the missing number is 94.

Question 2: (2002)

What is the missing number in the following number sequence ?

\displaystyle\frac{1}{2},   \displaystyle\frac{1}{12},   \displaystyle\frac{1}{30},    \displaystyle\frac{1}{56},    ?,     \displaystyle\frac{1}{132}.

Solution:

We have: 2=1.2;   12=3.4;   30=5.6;   56=7.8;   132=11.12.

So, the missing number is \displaystyle\frac{1}{90}.

Question 3: (2004)

What is the missing number in the following number sequence?
2,   2,   3,   5,   14,   ?,   965.

Solution:

We can see that 2.2-1=3;   2.3-1=5;   3.5-1=14;   5.14-1=69;   14.69-1=965.

So, the missing number is 69.

Question 4: (2009)

Find the missing number x in the following number sequence:
2,   9,   −18,   −11,   x ,   29,   −58,   −51,  …

Solution:

We have: 2+7=9 and then 9.(-2)=-18.

-18+7=-11 and then (-11).(-2)=22.

22+7=29 and then 29.(-2)=-58.

-58+7=-51…

Hence, x=22.

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s